తిరుపతి గంగమ్మ తల్లి వారి విశ్వరూప దర్శనం (ఫొటోలు)

19 May, 2022 09:06 IST
మరిన్ని ఫోటోలు