విజయవాడలో భారీ మువన్నెల జెండా (ఫొటోలు)

10 Aug, 2022 20:15 IST
మరిన్ని ఫోటోలు