‘ఆడుదాం ఆంధ్రా’ను విజయవంతం చేయండి

29 Nov, 2023 01:42 IST|Sakshi
వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహిస్తున్న ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ ఢిల్లీరావు

మధురానగర్‌(విజయవాడసెంట్రల్‌): ఆడుదాం ఆంధ్రా క్రీడా కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ నూరు శాతం జరిపి ప్రతి క్రీడాకారుడు ప్రాతినిధ్యం వహించేలా చూడాలని ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ ఎస్‌.ఢిల్లీరావు అధికారులను ఆదేశించారు. డిసెంబర్‌ 15వ తేదీ నుంచి జిల్లాలో నిర్వహించనున్న ఆడుదాం ఆంధ్రా క్రీడా పోటీలకు రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఎంపీడీఓలు, మున్సిపల్‌ కమిషనర్లు, జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్‌ ఢిల్లీరావు మంగళవారం క్యాంప్‌ కార్యాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు.

{糆 çÜ_-Ðé-ÌS-Ķæ$…… ¯]l$…_ Æð‡…yýl$ sîæÐŒl$Ë$

D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> MýSÌñæ-MýStÆŠ‡ Ð]l*sêÏ-yýl$-™èl*.. ¯]lVýS-Æý‡-´ë-ÌSMýS çÜ…çܦ™ø MýSÍí³ hÌêÏÌZ° 20 Ð]l$…yýl-ÌêÌZÏ Byýl$§é… B…{«§é M>Æý‡Å-{MýSÐ]l*°MìS {MîSyé-M>Æý‡$ÌS Çh-[õÜt-çÙ¯ŒS {ç³{MìSĶæ$ {´ëÆý‡…-¿ýæ-OÐðl$…-§ýl-¯é²Æý‡$. Cç³µ-sìæMóS ÐðlƇ$$Å Ð]l$…¨MìS Oò³V> {MîSyéM>-Æý‡$Ë$ {V>Ð]l$, ÐéÆý‡$z çÜ_-Ðé-ÌS-Ķæ*ÌZÏ õ³Æý‡Ï¯]l$ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æý‡° ^ðl´ëµÆý‡$. çÜ_-Ðé-ÌSĶæ$ Ýë¦Æ‡$$ ¯]l$…_ Æ>çÙ‰ Ýë¦Æ‡$$ Ð]lÆý‡MýS$ °Æý‡Ó-íßæ…^ól D {MîSyýlÌZÏ {糆 {MîSyé-M>-Æý‡$yýl$ {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæ…^ólÌê A«¨-M>-Æý‡$Ë$ MýS–íÙ ^ólĶæ*˯é²Æý‡$. hÌêÏÌZ° 605 çÜ_Ðé-ÌS-Ķæ*ÌS ç³Ç-«¨ÌZ 245 {MîSyé OÐðl$§é¯éÌZÏ {MìSMðS-sŒææ, ÐéÎ-»ê-ÌŒæ-, MýSºyîlz, RZRZ, »êÅyìlÃ-……-sñ毌S Ð]l…sìæ {MîSyýlË™ø ´ër$ Ý린MýS {´ë«§é¯]lÅ {MîSyýlÌSMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ´ùsîæË$ °Æý‡Óíßæ-Ýë¢-Ð]l$¯é²Æý‡$. ´ùsîæÌZÏ A«¨MýS çÜ…QÅÌZ {MîSyé-M>-Æý‡-$Ë$ ´ëÌŸY° ™èlÐ]l$ {糆¿¶æ¯]l$ {糧ýl-Ç؅…-^ól…-…-§ýl$MýS$ {MîSyéM>Æý‡$Ë Çh-[-õÜt-çÙ-¯Œæ {ç³{MìS-Ķæ$¯]l$ Ð]l$Ç…™èl ÐólVýSÐ]l…™èl… ^ólĶæ*˯é²Æý‡$. {糆 çÜ_-Ðé-ÌSĶæ$…… ¯]l$…_ MýS±-çÜ…… Æð‡…yýl$ sîæÐŒl$Ë$ ™èlç³µ-°-çÜ-ÇV> ´ùsîæÌZÏ ´ëÌŸY-¯ólÌê ^èl*yéÌS° çÜ*_…-^éÆý‡$. {MîSyéM>Æý‡$Ë$ 1902 ¯]l…ºÆŠæMýS$ M>ÌŒæ ^ólíÜ Ìôæ§é çÜÒ$ç³…ÌZ° çÜ_ÐéËĶæ$…ÌZ Çh{õÜtçÙ¯Œæ ^ólçÜ$-MýS$¯ól Ñ«§é-¯]l…Oò³ AÐ]l-V>-çßæ¯]l MýS͵…^é˯é²Æý‡$.

జిల్లాకు గుర్తింపు తీసుకురావాలి

{MìSMðSsŒæ, ÐéÎ-»êÌŒæ-, MýSºyîlz, RZRZ {MîSyýlÌSMýS$ Æ>çÙ‰ Ýë¦Æ‡$$ÌZ Æý‡*.5 ÌS„ýSË$ {ç³£ýlÐ]l$, Æý‡*.3 ÌS„ýSË$ ¨Ó-¡Ä¶æ$, Æý‡*.2 ÌS„ýSË$ ™èl–¡Ä¶æ$ ºçßæ$-Ð]l$-†V> A…¨Ýë¢Æý‡-¯é²Æý‡$. hÌêÏ Ýë¦Æ‡$$ÌZ Æý‡*.60 ÐólË$ {ç³£ýlÐ]l$, Æý‡*.30 ÐólË$ ¨Ó¡Ä¶æ$, Æý‡*.10 ÐólË$ ™èl–¡Ä¶æ$ ºçßæ$-Ð]l$-†V>, °Äñæ*fMýS-Ð]lÆý‡Y Ýë¦Æ‡$$ÌZ Æý‡*.35 ÐólË$ {ç³£ýlÐ]l$, Æý‡*.15 ÐólË$ ¨Ó-¡Ä¶æ$, Æý‡*.5 ÐólË$ ™èl–¡Ä¶æ$ ºçßæ$-Ð]l$-†V> A…¨-Ýë¢-Æý‡° ^ðl´ëµÆý‡$. ´ùsîæÌZ ´ëÌŸY¯ól {MîSyéM>Æý‡$ËMýS$ AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l {MîSyé ç³Ç-MýS-Æ>ÌS¯]l$ Cç³µ-sìæMóS hÌêÏ {MîSyé-{´ë«¨-M>Æý‡‡ çÜ…çܦMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… A…§ýl-gôæ-íÜ…§ýl¯é²Æý‡$. hÌêÏÌZ {MîSyé ´ùsîæ-ÌS¯]l$ ÑfĶæ$Ð]l…™èl… ^ólíÜ hÌêÏMýS$VýS$Ç¢…ç³# ¡çÜ$-MýS$-Ð]l-^ólaÌê A«¨M>Æý‡$Ë$ çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$…™ø ç³°-^ól-Ķæ*ÌS° MýSÌñæMýStÆŠ‡ ÉìlÎÏ-Æ>Ð]l# ^ðl´ëµÆý‡$. ÒyìlÄñæ* M>¯]l¹Æð‡-¯ŒSÞÌZ gêƇ$$…sŒæ MýSÌñæMýStÆŠæ, ¯øyýlÌŒæ BïœçÜÆŠ‡ yéMýStÆŠ‡ í³.çÜ…ç³™Œæ MýS$Ð]l*ÆŠæ, Ñf-Ķæ$-Ðéyýl ¯]lVýS-Æý‡-´ëÌSMýS çÜ…çܦ Ð]l¬°Þ-ç³ÌŒæ MýSÑ$-çÙ-¯]lÆŠ‡ çÜÓí³²ÌŒæ ¨¯]l-MýSÆŠ‡ ç³#…yýlPÆŠæ, {V>Ð]l$, ÐéÆý‡$z çÜ_-Ðé-ÌS-Ķæ*ÌS {ç³™ólÅMýS A«¨M>Ç MöyéÍ A¯]l$Æ>«§ýl, yîlG…-òßæ^ŒlK yéMýStÆŠ‡ G….çÜ$-à-íÜ-°, {MîSyé {´ë«¨M>Æý‡ çÜ…çܦ `‹œ Mø^Œl AigŒæ, G…ï³-yîl-KË$, Ð]l¬°Þ-ç³ÌŒæ MýSÑ$çÙ-¯]lÆý‡$Ï ™èl¨-™èl-Æý‡$Ë$ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$.

డిసెంబర్‌ 15 నుంచి

2024 ఫిబ్రవరి 3 వరకు పోటీలు

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ ఎస్‌.ఢిల్లీరావు

మరిన్ని వార్తలు