ఉర్దూ న్యూస్ - Urdu News

24:39

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 23 May 2020

27:23

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 22 May 2020

25:53

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 21 May 2020

25:13

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 19 May 2020

28:11

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 18th May 2020

25:00

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 16 May 2020

27:20

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 15 May 2020

18:24

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 14 May 2020

25:30

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 13th May 2020

23:20

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 12 May 2020

25:34

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 11th May 2020

06:33

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 9 May 2020

26:19

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 8 May 2020

22:40

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 07 May 2020

24:46

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 06 May 2020

23:45

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 05 May 2020

24:15

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 04th May 2020

26:03

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 02 May 2022

27:47

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 1 May 2020

27:06

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 30 Apr 2020

23:54

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 29 Apr 2020

25:01

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 28 Apr 2020

24:51

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 27th April 2020

27:59

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 25 Apr 2020

25:52

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 24 Apr 2020

15:52

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 23 Apr 2020

25:13

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 22 Apr 2020

23:33

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 21 Apr 2020

24:51

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 20th April 2020

26:32

సాక్షి ఉర్దూ న్యూస్ 18 Apr 2020