Daily Horoscope

గ్రహం అనుగ్రహం (24-07-2019)

Jul 24, 2019, 07:03 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.సప్తమి ప.1.46 వరకు తదుపరి, అష్టమి, నక్షత్రం...

గ్రహం అనుగ్రహం(23-07-2019)

Jul 23, 2019, 06:57 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.షష్ఠి ప.12.18 వరకు, తదుపరి సప్తమి...

గ్రహం అనుగ్రహం(22-07-2019)

Jul 22, 2019, 06:28 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢ మాసం. తిథి బ. పంచమి ఉ.10.30 వరకు, తదుపరి షష్ఠి....

గ్రహం అనుగ్రహం(20-07-2019)

Jul 20, 2019, 06:37 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.తదియ ఉ.6.29 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం...

గ్రహం అనుగ్రహం (19-07-2019)

Jul 19, 2019, 06:33 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.తదియ పూర్తి (24 గంటలు), నక్షత్రం ధనిష్ఠ...

గ్రహం అనుగ్రహం (18-07-2019)

Jul 18, 2019, 06:33 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.విదియ తె.4.41 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం)నక్షత్రం శ్రవణం రా.1.31...

గ్రహం అనుగ్రహం (17-07-2019)

Jul 17, 2019, 08:37 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి రా.3.11 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ...

గ్రహం అనుగ్రహం 16-07-2019

Jul 16, 2019, 07:45 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢమాసం, తిథి పౌర్ణమి రా.2.02 వరకు, తదుపరి బ.పాడ్యమి, నక్షత్రం పూర్వాషాఢ...

గ్రహం అనుగ్రహం (15-07-2019)

Jul 15, 2019, 08:09 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢ మాసం. తిథి శు.చతుర్దశి రా.1.22 వరకు, తదుపరి పౌర్ణమి. నక్షత్రం...

గ్రహం అనుగ్రహం (14-07-2019)

Jul 14, 2019, 07:55 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి శు.త్రయోదశి రా.1.11 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (13-07-2019)

Jul 13, 2019, 07:12 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మఋతువు, ఆషాఢమాసం, తిథి శు.ద్వాదశి రా.1.33 వరకు తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం అనూరాధ...

గ్రహం అనుగ్రహం (12-07-2019)

Jul 12, 2019, 07:59 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం, తిథి శు.ఏకాదశి రా.2.22 వరకు, తదుపరిద్వాదశి, నక్షత్రం విశాఖ సా.6.41...

గ్రహం అనుగ్రహం (11-07-2019)

Jul 11, 2019, 08:44 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం, తిథి శు.దశమి రా.3.37 వరకు, తదుపరిఏకాదశి, నక్షత్రం స్వాతి రా.7.20...

గ్రహం అనుగ్రహం(10-07-2019)

Jul 10, 2019, 07:47 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం, తిథి శు.అష్టమి ఉ.7.09 వరకు, తదుపరి నవమి తె.5.15 వరకు...

గ్రహం అనుగ్రహం 09-07-2019

Jul 09, 2019, 07:54 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢమాసం  తిథి శు.సప్తమి ఉ.9.21 వరకు తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం హస్త రా.9.33 వరకు తదుపరి...

గ్రహం అనుగ్రహం (08.07.19)

Jul 08, 2019, 08:11 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢమాసం. తిథి శు.షష్ఠి ఉ.11.43 వరకు, తదుపరి సప్తమి. నక్షత్రం ఉత్తర...

గ్రహం అనుగ్రహం (07-07-2019)

Jul 07, 2019, 07:56 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం, తిథి శు. పంచమి ప.2.13 వరకు, తదుపరి షష్ఠి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (06-07-2019)

Jul 06, 2019, 09:40 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మఋతువు, ఆషాఢమాసం, తిథి శు.చవితి సా.4.40 వరకు తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం మఖ...

గ్రహం అనుగ్రహం (05-07-19)

Jul 05, 2019, 16:03 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం, తిథి శు.తదియ రా.7.04 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం...